Általános szerződési feltételek

 

Szolgáltató

Neve: Tanai Balázs e.v.
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 4-8. 4. em. 408.
Adószám: 69836806-1-40
Nyilvántartási szám: 53755728

Ügyfélszolgálat

E-mail: info@webplane.hu
Telefon: +36 30 / 4830-899
Nyitva tartás: Hétfőtől – péntekig (munkanapokon): 09:00 – 15:00
Továbbiakban, mint Szolgáltató.

 

 

Szerződés létrejötte és felmondása

 

Az igénylőnek, aki a szolgáltatást igénybe kívánja venni, szerződést kell kötnie a Szolgáltatóval. Ez meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a választott szolgáltatást és annak díját. A szerződés megkötése a visszaigazolt Megrendelővel történik, mely érkezhet e-mailben, vagy postai úton, amely tartalmazza az megrendelő adatait és a megrendelt szolgáltatást.
A szerződési feltételek jelen dokumentumban rögzítettek. Kivételt képeznek az egyedi megrendelői szerződések, amelyekben az általános feltételekhez képest egyedi megállapodások találhatóak. Az igénylő szóban, elektronikus úton (levélben vagy adatlap kitöltésével) vagy írásban jelzi a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát, majd a Szolgáltató tájékoztatja az igénylőt a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről. A Megrendelő elfogadja, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez élő telefonszámot kell megadnia, amin a Szolgáltató elérheti az Megrendelőt. Az megrendeléskor megadott adatok valódiságát Megrendelő szavatolja, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok megváltozását haladéktalanul köteles Szolgáltató felé bejelenteni, illetve kötelezettsége elmulasztásából adódó károkért korlátlan felelősség terheli.

A Szolgáltató, Megrendelő, illetőleg igénylő (a továbbiakban együtt: felek) az megrendelői szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással – így különösen az megrendelői szolgáltatás igénybevételével – köthetik meg. Írásbeli szerződéskötés: Írásbeli szerződéskötés esetén az Megrendelő ajánlatát az egyedi megrendelői szerződés Megrendelő által aláírt példányának Szolgáltatóhoz való eljuttatásával teszi meg. A szerződés beérkezését követően a Szolgáltató a szerződés általa aláírt példányának megküldésével/átadásával fogadja el és igazolja a Szolgáltatói jogviszony létrejöttét („visszaigazolás”). A szerződés a visszaigazolás Megrendelő részére rendelkezésre bocsátása napján (Szolgáltató általi megküldés napja) jön létre. Ha a felek az megrendelői szerződést írásban kötik meg, a Szolgáltató köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi megrendelői szerződést – az Megrendelő kérése esetén – az általános szerződési feltételek egy példányát az Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Emellett Szolgáltató jogosult a szerződés elektronikus úton történő visszaigazolására, amely esetben a szerződés ráutaló magatartással jön létre.

 

 

Szolgáltatás igénybevétele, rendelkezésre állás

 

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása kapcsán a tudomására jutó adatokat harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ilyen adatokat kizárólag hibakeresési céllal felhasználhassa, amelyről az Megrendelőt tájékoztatja. A Szolgáltatás az adott termékre vonatkozó mértékben elérhető, amelybe az előre bejelentett karbantartás nem tartozik bele. A Szolgáltatás rendelkezésre állásának mérésére a Felek elfogadják a Szolgáltató által nyújtott adatokat. A Szolgáltató nem vállalja a saját hálózatán kívül eső elérhetőség garantálását. A Szolgáltató nem tehető felelőssé a szerverleállásból eredő károkért vagy elmaradt haszonért.

 

Rendelkezésre állás, karbantartás

 

A szolgáltató rendelkezésre állása, kizárólag a szolgáltató kapcsolattartási oldalán, a mindenkor közzé tett nyitvatartási időn belül végezheti el az igénylő által kért megbízást. Az ezen időszakon kívül eső munkavégzést, külön erre írt írásbeli megállapodás ellenében köteles a szolgáltató elvégezni.

 

A szerződés nélküli munkavégzés, és az azonnali munkavégzést kívánó megrendelői kérések esetén a sürgősségi díjat számolunk fel.
Amelynek díjazása az aktuális karbantartási óradíj háromszoros értéke.

 

 


Szavatosság, garancia, hibás teljesítés

Hibás teljesítés

 

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli. Hat hónapon túl a megrendelő kell gondoskodjon a hiba bizonyításáról.

 

Olyan hibajavításként jelzett munkákról, amelynél bebizonyosodik, hogy nem minősül hibának (pl.: nem rendeltetésszerű használat, hiányzó funkció, tévesen diagnosztizált működési hiba), karbantartási munkadíjat számolunk fel. 

 

KARBANTARTÁSI MUNKAÓRA DÍJA: 12.000 Ft / ÓRA

 

 

 

Kellékszavatosság

 

A termék olyan hibája, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (programhiba).
Az megbízott fél kellékszavatossági felelőssége objektív, a hiba okáért nem terhelhető a megbízott fél ilyen esetekben, mivel számára sem ismert a hiba, a teljesítés időpontjában.

 

 

Közlési és igényérvényesítési határidők

 

A hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

 

Hiba, feltárása, bizonyítás

 

A jótállás teljes időtartama és a szavatossági idő első 6 hónapja alatt egyaránt a kötelezettet (az eladót) terheli a bizonyítás, azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Kiemelendő azonban, hogy csakis a Ptk. szerinti fogyasztói szerződésekre áll ez a vélelem szavatosság esetén, így a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály. Ahhoz ugyanis, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén a fogyasztónak nem minősülő vevő sikeresen érvényesíthesse a szavatossági jogait, bizonyítania kell, hogy a hiba oka már a teljesítéskor megvolt. Kivétel a kivétel alól, vagyis nem irányadó a hivatkozott vélelem, tehát bizonyítás terheli mégis a fogyasztót a szavatosság első 6 hónapjában is, amennyiben a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

 

 

Vis maior

 

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadások, jogosulatlan hozzáférések stb. Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja az egy hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

 

Egyéb rendelkezések

 

Az emberi méltóságot szándékosan sértő, szerveretünket oktalanul gúnyosan bántó leveleket, válaszadás, reakció nélkül töröljük.

 

A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók. Felek jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

 

Érvényes: 2023.01.01-től